Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục THCS > English For You >

  Chuyên đề: MỆNH ĐỀ

  menh_de_400 

  I/ Định nghĩa: Mệnh đề là một nhóm từ có chứa một động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ đã chia là động từ hoà hợp với chủ từ của nó về ngôi và số .  

  This is the man   Mary saw yesterday.

  Trong câu trên chúng ta thấy có 2 mệnh đề:

  (1) This is the man (động từ chia là is )

  (2) Mary saw yesterday (động từ đã chia là saw) 

  Mệnh đề thường được xem là thành phần của câu. Nói cách khác, một câu có thể gồm nhiều mệnh đề. Trong thực hành, chúng ta căn cứ vào động từ đã chia để nhận ra mệnh đề. Chúng ta có thể nói rằng có bao nhiêu động từ đã chia thì có bấy nhiêu mệnh đề. 

  II/ Mệnh đề chính và mệnh đề phụ

  1. Mệnh đề phụ: là mệnh đề về mặt ngữ nghĩa không thể đứng một mình, ví dụ which I want, when I saw it, …….Về mặt cấu trúc, mệnh đề phụ

  a. Các đại từ liên hệ: who, whom, which, whose, that, …..    The girl who works at the café is John’s sister. 

  b. Các phó từ liên hệ: why, when, where.    I remember the house where I was born. 

  c. Các liên từ phụ thuộc: when, while, as, as soon as, because, though, although, till, until, if, unless, wherever, whenever….    When we lived in town we often went to the theatre. 

  2. Mệnh đề chính: là mệnh đề không thuộc vào bất kỳ loại nào trong các loại kể trên.   Mệnh đề chính thường có thể đứng một mình, nhưng điều này không luôn luôn đúng.     

  He smiled when he saw his wife.

  CÓ 3 LOẠI MỆNH ĐỀ THÔNG DỤNG ĐÓ LÀ: 

      - LOẠI 1: Mệnh đề tính ngữ  

       Mệnh đề tính ngữ có chức năng của một tính từ, nghĩa là được dung để phẩm định cho  danh từ đứng trước nó. Các mệnh đề này bắt đầu bằng các đại từ liên hệ như: who, whom, that, whose….. hoặc các phó từ liên hệ như why, where, when.              This is the bicycle that I would like to buy. 

  a. Các đại từ liên hệ trong mệnh đề tính ngữ

  Những từ đứng đầu các mệnh đề tính ngữ (who, whom, which…) được gọi là các đại từ liên hệ vì chúngđược thay cho danh từ đứng trước và chỉ về một đối tượng với danh từ.

  - Who: dung thay cho danh từ đi trước, làm chủ từ

  The man who saw the accident yesterday is my neighbour. 

  -Whom: dung thay cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ             

  The man whom I saw yesterday is John.

  -Which: được dùng thay cho danh từ chỉ đồ vật. con vật, sự vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ

  The horse which I recently bought is an Arab.

  -Whose : được dung để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật đứng trước              

   A child whose parents are dead is called an orphan.

  - Of which: dung để chỉ sở hữu cho danh từ vhỉ vật đứngtrước, không dung cho người:             

  This is the dictionary the cover of which has come off.

  -That : có thẻ dung để thay thế who, whom, which. Đạc biệt trong các trường hợp sau đây, that thường được dung hơn:

  + khi đi sau các hình thức so sánh cực cấp

  + Khi đi sau: all, same, any, the first, the last, và đôi khi sau It is/ It was

  + Khi đi sau các đại từ bất định: no one, nobody, nothing, something, somebody, someone, anybody,…..

  + Khi danh từ đi trước bao gồm cả người lẫn vật- Such as là đại từ liên hệ, khavs với such as trong “ Big cities such as London, Tokyo, New York…”

  b. Các đại từ liên hệ với các giới từ: Trong những câu có chứa mệnh đề tính ngữ, thường có hai vị trí

  -  Có thể đi trước các đại từ liên hệ: who, whom, which, nhưng không được đi trước that.

  -  Các giới từ, nếu có, phải đi sau động từ nếu đại từ liên hệ là that hoặc nếu who, whom, which được bỏ đi:This is the boy that I told you of. 

  c. Các phó từ liên hệ trong mệnh đề tính ngữ

  -  where = in/ at which

  -  when = at/ on which

  -  why 

  d. Mệnh đề tính ngữ giới hạn và không giới hạn

  -  Tính chất giới hạn của tính từ

  The Thames, which flows through London, is a beautiful river.

  -  Mệnh đề tính ngữ không giới hạnThe sun, which at midday was hot, made the traveler thirsty

  -  Mệnh đề tính ngữ giới hạnThat is the house that I would like to buy. 

     LOẠI 2: Mệnh đề trạng ngữ       

  Mệnh đề trạng ngữ  làm chức năng của một trạng từ hay phó từ, mệnh đề trạng ngữ có các loại sau đây: 

  a.     Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục dích

  -  So thatShe dresses like that so that everyone will notice her

  -  In order that       Some people eat so that they may live. Others seem to live in order that they may eat.

  -  For fear that      I am telling you this for fear that you should make a mistake.

  -  In caseWe had better take an umbrella in case it should rain.  

  b.  Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

  -   Because              He sold the car because it was too small

  -   As         As he was tired he sat down.

  -   Since         Since we have no money we can’t buy it.

  -   Seeing that         Seeing that you won’t help me, I must do the job myself. 

  c.  Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn

  -   Where         I will go where you tell me.

  -   Wherever         Sit wherever you like. 

  d.  Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  -   When          When it rains, I usually go to school by bus.

  -   While         I learned a lot of Japanese while I was in Tokyo.

  -   Before         She learned English before she came to England.

  -   After         He came after night had fallen.

  -   Since         I have not been well since I returned home.

  -   As         I saw her as she was leaving home.

  -   Till/until         I’ll stay here till/until you get back.

  -   As soon as         As soon as John heard the news he wrote to me.         

  -   Just as         Just as he entered the room I heard a terrible explosion

  -  Whenever         I’ll discuss it with you whenever you like.

  e. Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức

  -  As          The fought as heroes do.

  -  As if/ as though     

  + Diễn tả việc người nói tin có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai                      

  It looks as if it’s going to rain.    

  + Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở hiện tại.                  

  He looked at me as if I were mad    

  +    Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở quá khứ                  

  You look as if you hard seen a ghost.

  f. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

  -  So + tính /tính từ + that      The coffee is so hot that I can not drink it

  -  Such (a) + danh từ + that    It was such a hot day that I took off my Jacket.

  g. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

  - Though/ although ( mặc dù)       Though he looks ill, he is really very strong.

  - No matter: c ó ý nghiã tương tự như: (al)though, được theo sau bởi how, what, where, who.     

  No matter how       = however     

  No matter who       = whoever    

  No matter where      = wherever    

   No matter what       = whatever

  -  As         

  Rich as he is, he never gives anybody anything.

  h.Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh        

  This exercise is not so easy as you think.

  i.  Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện        

  If it rains we shall stay at home.

     LOẠI 3:  Mệnh đề danh từ

  Mệnh đề danh từ chức năng của một danh từ

  - Tân ngữ của động từ

  - Chủ từ của động từ

  - Tân ngữ cho giới từ

  - Bổ ngữ cho câu

  - Đồng cách cho danh từ 

  III. Mối quan hệ giữa các mệnh đề

  Các mệnh đề được phân loại tuỳ theo chức năng ( công việc của chúng làm trong câu, thườnglà mối quan hệ của chúng đối với mệnh đề chính). Vì thế cùng một mệnh đề có nhiều chức năng khác nhau tuỳ theo câu:

  Please tell me where you went.

  I am going to the house where you went.

   

  Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 14:55 25/05/2010
  Số lượt xem: 384
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến