Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục THCS > English For You >

  Chuyên đề: Trọng âm

      trong_am_400Thế nào là trọng âm từ? Trọng âm từ là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Khi ta đọc đến âm tiết này thì lực phát âm sẽ mạnh hơn khi phát âm các âm tiết khác.

     Để làm dạng bài tập này trước tiên các bạn phải nhớ rằng trọng âm chỉ rơi vào những âm tiết mạnh tức là những âm tiết có chứa nguyên âm mạnh, nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.

     Sau đây ngọc xin giới thiệu với các bạn một số quy tắc chung nhất để nhận biết trọng âm tiếng Anh, hi vọng nó sẽ giúp các bạn và ngọc đạt điểm cao trong kì thi sắp tới ( tài liệu do sưu tầm )
     

       1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhấtHầu hết danh từ tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  Ví dụ:

  Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble

  Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy


  Đối với
  động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

  Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...


  Các
  động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.

  Ví dụ: FOllow, BOrrow...

  Các
  động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.

  Ví dụ: PAradise, EXercise


       2) Trọng âm vào âm tiết thứ haiHầu hết
  động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

  Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN


  Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm.

  Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...


  Đối với
  động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

  Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...


       3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2
  tính từ dưới lênNhững từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên

  Ví dụ:

  Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...

  Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...

  Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


       4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lênCác từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:

  Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

  Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi váo âm tiết thứ 3
  tính từ dưới lên.

  Ví dụ: CRItical, geoLOgical


       5) Từ ghép (từ có 2 phần)
  Đối với các
  danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...

  Đối với các
  tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...

  Đối với các
  động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...


  Lưu ý:
  1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm
  câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.

  2. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm
  câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
  Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

  3. Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).


  Samples:

  Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

  1. A. study B. reply C. apply D. rely


  2. A. deficiency B. deficit C. reference D. deference


  3. A. employee B. referee C. committee D.refugee


  4. A. tenant B.common C. rubbish D.machine


  5. A. company B. atmosphere C.customer D. employment


  6. A. animal B. bacteria C. habitat D.pyramid


  7. A. neighbour B.establish C. community D. encourage


  8. A. investment B. television C. provision D. document


  9. A.writer B.teacher C.builder D. career


  10. A. decision B. deceive C. decisive D. decimal  Đáp án


  1. Key: A

  Hint: Theo nguyên tắc trên thì hầu hết
  động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Tuy nhiên trong từ study âm y được phát âm là [i] do đó trọng âm sẽ rơi vào âm tiết có nguyên âm mạnh hơn là stu.


  2. Key: A

  Hint: Các từ tận cùng bằng –ce, -cy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Do đó từ deficiency (4 âm tiết) có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ trên xuống, các từ còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết đầu. (Deficit có trọng âm rơi vào âm tiết đầu vì nguyên âm e là một nguyên âm mạnh trong khi i là nguyên âm yếu).


  3. Key: C

  Hint: Các từ employee, referee, refugee đều là các từ được thêm phụ tố -ee nên trọng âm của chúng rơi vào âm tiết chứa các phụ tố này tức âm tiết cuối. Riêng từ committee là từ nguyên gốc nên có trọng âm nhấn khác các từ còn lại.


  4. Key: D

  Hint: Hầu hết
  danh từ tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tuy nhiên từ machine có kết thúc bằng một nguyên âm (âm tiết mở) nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối. (Âm tiết mở bao giờ phát âm cũng dài hơn, nhiều lực hơn).


  5. Key: D

  Hint: Employ là một
  động từ 2 âm tiết nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2 do đó từ employment có trọng âm tương tự vì đuôi –ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu. Các từ company, atmosphere, customer trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu vì các âm tiết này đều chứa nguyên âm mạnh.


  6. Key: A

  Hint: Hầu hết
  danh từ có 3 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất tuy nhiên xét từ bacteria trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2 vì âm tiết này được đọc là [tiə] – nguyên âm đôi.


  7. Key: A

  Hint: Neighbour là
  danh từ 2 âm tiết nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Community trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên (tức thứ 2 từ trên xuống) vì tận cùng bằng –ty. Establish và encourage là 2 động từ 3 âm tiết có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm mạnh nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.


  8. Key: D

  Hint: Các từ television và provision có đuôi –ion nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 từ dưới lên (hay âm tiết thứ 2 của từ) . Investment là
  danh từ xuất xứ từ động từ invest (trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2) và đuôi –ment không có ảnh hưởng đến trọng âm của câu. Document là danh từ 3 âm tiết, âm tiết cuối là âm tiết yếu, âm tiết thứ 2 đọc là [kju] do đó trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Đáp án của câu là document.


  9. Key: D

  Hint: er là một âm yếu do đó trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất đối với các từ writer, teacher, builder. Đối với từ career trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ 2 vì âm tiết thứ 2 có nguyên âm đôi [tiə] (Trọng âm rơi vào âm tiết nào có nguyên âm mạnh và nguyên âm đôi). Bản thân phụ tố -eer cũng nhận trọng âm.


  10. Key: D

  Hint: Từ decision có đuôi –ion nên trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước nó (âm thứ 2 của từ). Các từ deceive, decisive là
  tính từ được cấu tạo từ động từ 2 âm tiết deceive và decide có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Decimal kết thúc bằng đuôi –al nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên tức âm tiết thứ nhất của từ. Đáp án của câu là decimal.

  Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 10:29 25/05/2010
  Số lượt xem: 379
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến