Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục THCS > English For You >

  Chuyên đề: Passive voice

  passive_voice_400

    I.    MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ 
     - Chuyên đề nhằm để mở rộng thêm kiến thức cho các em vmt số cách chuyển sang bị động ca các động từ đặc biệt. Đây là những trường hợp đặc biệt cần lưu ý để giúp các em tránh sai sót trong quá trình làm bài.
   II.  KIN THỨC CƠ BẢN 
  1.  Somebody + want/ like/expect + someone to do something
       Somebody + want /like/expect + something + to be done
  Ví dụ:
  -The teacher wants us to prepare our lessons carefully.
  -The teacher wants our lessons to be prepared carefully. They expected me to finish my work early.
                                                     -they expected my work to be finished early.

  2.  Somebody      +     agree/arrange/determind/decide     +     to     do     something

   Somebody + agree/arange/determind/decide + that something + should be + done

  Ví dụ:

  She decided to rebuild the house

  ÎShe decided that the house should be rebuilt.

  3.  They/it + need(s) + doing
      they/ it + need(s) + to be done

  Ví dụ:

  - The house needs cleaning

  - The house needs to be cleaned. The chickens need feeding

  - The chickens need to be fed.

  Hai cấu trúc này có thể chuyển đổi li cho nhau, cả hai cấu trúc này đều mang nghĩa bị động.

  4.  Somebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + do something

   - Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone + do something

   - Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported to do something

  Ví dụ: 

  - People think he drives dangerously.

  - It’s thought that he drives dangerously.

  - He is thought to drive dangerously. People think he is a good teacher.

  - It is thought that he is a good teacher.

  - He is thought to be a good teacher.

  5.  Somebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + did something

   - Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone + did something

   - Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported to have + done something

  Ví dụ:

  People say he was a teacher.

  It’s said that he was a teacher.

  He is said to have been a teacher.

  6.  It’s your duty to do something

  You are supposed to do something (bổn phn của bạn là….)

  Ví dụ:

  It’s your duty to lock all the doors.

  You are supposed to lock all the doors.

  7.  Somebody + see/make/let + someone + do + something

   Someone is seen/made + to do something

   Someone is let + do something

  Ví dụ:

  He made me stay outside yesterday

   I was made to stay outside yesterday. The teacher let us go home early last week. Î We were let go home early last week.

  8.  Somebody + have + someone + do something Somebody + get + someone + to do something Î Somebody + have + something + done

  Ví dụ:

  - He had his waiter carry the luggage home

  - He had the luggage carried home by the waiter. I got the postman to post the letter for me.

  - I had the letter posted for me by the postman.
   

  9.  Don’t do something   -  something musn’t be done

  It’s impossible to do something - something can’t be done

  It’s possible to do something - something can be done

  Ví dụ:

  Don’t touch this switch

  This switch musn’t be touched

  It is impossible to do this

  This can’t be done.

  10. Somebody + advise/ beg/ urge/ recommand someone to do something

  Î Cách 1: someone is advised/ begged/ urged/ recommanded to do something Î Cách 2: somebody advise/ beg/ urge/ recommand that something should be done

  Ví dụ:

  He advised me to sell the car.

   I was advised to sell the car.

   He advised that the car should be sold.

  11.  Somebody + agree/ arrange/ determine/ decide/ is deternined/ is anxious +to do something

   - Somebody + agree/ arrange/ determine/ decide/ is deternined/ is anxious + that something should be done

  Ví dụ:

  She decided to rebuild the house.

  she decided that the house should be rebuilt.

  12. Somebody + insist/ advise/ propose/ recommand/ suggest + doing something

   -Somebody insist/ advise/ propose/ recommand/ suggest that something should be done

  Ví dụ:

  He suggested selling the radio

  He suggested that radio should be sold. They advised enlarging the garden

  They advised that the garden should be enlarged.

  13. Mệnh lệnh thức + Object Æ S + should/must + be +P2.

  Ví dụ:  Turn on the lights

  The lights should be turned on.

  14. “Need to” là đng từ thường

  You don’t need to prepare the lesson

  The lesson doesn’t need to be prepared.

    III. CỦNG CỐ KIN THC 

  Bài tập 1: Chọn phương án thích hợp để hoàn thành những câu sau:

  1. All bottles              before transportation.

  A. frozen          B. is frozen       C. was frozen               D. were frozen 

  2. Everything that               remained a secret.

  A. had be overheard     B. had been overheard

  C. had been overheared           D. would had been overheard

  3. Everything             .

  A. were forbidden        B. is forbidden              C. is forbidded             D.                are forbidden

  4. Everything             .

  A. are going to be forgotten      B. is going to be forgot

  C. is going to be forgotten                     D. were going to be forgotten

  5. I           .

  A. have not given the money                 B. have not been given the money

  C. have not been give the money           D. have not be given the money

  6. It            for years.

  A. has not be known   B. had not been known

  C. had not be known  D. have not been known

  7. It            that learning English is easy.

  A. are said       B. said              C. is said          D. is sayed

  8. John and Ann            .

  A. were not misleed      B. were not misleeded

  C. was not misled                     D. were not misled

  9. Our horses            .

  A. are well feeded                    B. are well fed

  C. is well fed                D. is well feeded

  10. Peter and Tom             in an accident yesterday.

  A. is hurt          B. is hurted                   C. were hurt                 D. were hurted

  11. South Florida and Hawaii               by a hurricane.

  A. is hit            B. have been hit            C. have are hit              D. has been hit

  12. The battles for liberation              .

  A. had be fought                       B. had been fighted

  C. had been fought                   D. has been fought

  Bài tập 2: Chuyển các câu sau sang dạng bị động:

  1. They must do their task now.

  2. He expected me to buy him a book.

  3. They want him to invite them to the party.

  4. They opened the road 10 years ago.

  5. He can mend all chairs for you now.

  6. We expected them to forgive us.

  7. They allowed women to vote many years ago.

  8. You should open the wine 3 hours before you use it.

  9. They suggested making the test easier. 

  10. They think she is the most beautiful girl.

  11. It’s your duty to make tea for the party.

  12. They let their children go to the zoo last Sunday.

  13. He had the neighbor mend the chair.

  14. The walls need painting.

  15. He made me clean all the plates last night.

  16. Don’t close the door. 

  Đáp án:

  Bài 1:  

  1. D                 2. B                  3. B                  4. C

  5. B                 6. B                  7. C                 8. D

  9. B                 10. C               11. B                12. C 

  Bài 2: 

  1. Their task must be done now.

  2. He expected to be bought a book.

  3. They want to be invited to the party by them.

  4. The road was opened 10 years ago.

  5. All chairs can be mended for you now.

  6. We expected to be forgiven by them.

  7. Women were allowed to vote many years ago.

  8. The wine should be opened 3 hours before it is used.

  9. They suggested the test should be made easier.

  10. She is thought to be the most beautiful girl.

  11. You are supposed to make tea for the party.

  12. Their children were let go to the zoo last Sunday.

  13. They had the chair mended by the neighbor.

  14. The walls need to be painted.

  15. I was made to clean all the plates last night.

  16. The door mustn’t be closed.
   

    IV. BÀI TP VỀ NHÀ 

  Bài tập: Viết lại các câu sau sang câu bị động:

  1. People say he is very rich.

  2. We see her walk with him every evening.

  3. They had the typist type all their letters.

  4. I am going to ask the gardener to cut my fence tomorrow.

  5. Don’t let others see you.

  6. He needn’t repair the bike. 

  7. People think he was an artist.

  8. It’s impossible to rebuild the school.

  9. He let me in.

  10. People said she was very intelligent.

  11. He doesn’t need to paint the house.

  12. You needn’t water the flowers.

   

  Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 14:52 25/05/2010
  Số lượt xem: 397
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến