Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục THCS > English For You >

  Giới từ và cách sử dụng

  gioi_tu_400 

  1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ...           

  Ví dụ:    a. I went into the room.                       

  b. I was sitting in the room at that time.

  Ta thấy rõ, ở ví dụ a., "the room" là tân  ngữ của giới từ "into". Ở ví dụ b., "the room" là tân ngữ của giới từ "in". 

  Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây:           

  Ví dụ: 1. Please, come in. It's raining. (Trạng từ)               

  We are in the small room. (Giới từ); vì tân ngữ của "In"  là "The room"            

  2. He ran down quickly. (Trạng từ)

  - vì  "quickly" không phải là tân ngữ của "down"; nó chỉ là trạng từ chỉ cách thức mà thôi.            

  3. My dictionary is on the desk. (Giới từ) - vì nó liên kết với tân ngữ: (the desk).  

  2. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:            

  Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ, vì mỗi nước có cách dùng giới từ đặc biệt; vậy ta phải rất chú ý đến nó ngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng.             

  Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó - cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.  Ví dụ:

  depend onindependent oflook afterlook forlook up to....................  wait forthink ofmake uplook uplive on................ 

                                                  

  3. Các loại giới từ trong tiếng Anh.           

  Các giới từ trong tiếng Anh có thể được phân thành mấy loại sau: 

  3.1. Giới từ chỉ Thời gian.

  afteratbeforebehindby duringforfrominon sincethroughoutforewarduntilwithin

  3.2. Giới từ chỉ Địa  điểm/Nơi chốn. 

  aboutaboveacrossatbeforebehindbelow beneathbesidebeyondby inoffon overthroughto towardunderwithinwithout

  3.3. Giới từ chỉ Lý do, nguyên nhân.

  atforfromof onoverthroughwith

  3.4. Giới từ chỉ Mục đích.

  afteratfor onto

  3.5. Giới từ thường:

  afteragainstamongbetween byforfromof on to with 

  4. Vị trí giới từ: Thông thường, giới từ tiếng Anh được đặt như tiếng Việt; tuy nhiên, nó có thể đặt ngay trước Từ nghi vấn hay Đại từ.

  Ví dụ:   What is this medal made of?   Of what is this medal made?

  hay   The man whom we listened to is our new teacher.  The man to whom we listened is our new teacher. 5. Cách đặt từ ngữ có giới từ: Vị trí của giới từ trong câu có thể làm thay đổi nghĩa của câu đó.            Ví dụ:             1-        A letter was read from his friend in the class room.                         A letter from his friend was read in the class room.(Hai câu trên có nghĩa khác nhau bởi vì giới từ "from" có vị trí khác nhau)            2-         With his gun towards the forest he started in the morning.                        With his gun, he started towards the forest in the morning.(Hai câu trên có nghĩa khác nhau bởi vì giới từ "from" có vị trí khác nhau) 6. Một giới Gới từ thông thường:1.         AT, IN, ON            1. AT : dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây ...                        At 10 o'clock; at this moment; at 10 a.m              2. ON  : dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch ...)                        On Sunday; on this day....             3. IN  : dùng trước thời gian dài: tháng, mùa, năm, ...                        In June; in July; in Spring; in 2005... 2.         IN, INTO, OUT OF             1. IN: dùng chỉ vị trí (địa điểm - không chuyển hướng)                        In the classroom; in the concert hal; in the box....             2. INTO: dùng chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong.                        I go into the classroom.             3. OUT OF: dùng chỉ sự chuyển động từ trong ra ngoài.                        I go out of the classroom. 3.         FOR, DURING, SINCE:            1. FOR : dùng để đo khoảng thời gian                        For two months...                        For four weeks..                        For the last few years...             2. DURING : dùng để chỉ hành động xảy ra trong suốt thời gian của sự vật, sự kiện:                        During christman time; During the film; During the play...             3. SINCE : dùng để đánh dấu thời gian                        Since last Saturday, since Yesterday. 4.         AT, TO            1. AT: dùng chỉ sự cố định ở một vị trí nào đó tương đối nhỏ, vì nếu diện tích nơi đó lớn hơn ta dùng "in".                        At the door; At home; At school                        In Ha Noi; In the world             2. TO: dùng chỉ sự chuyển động tới một nơi nào đó.                        Go to the window; Go to the market  5.         ON, OVER, ABOVE. (ở trên)            1. ON: dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên                        On the table; on the desk ...             2. OVER: dùng chỉ các lớp/thứ tự ở lần trên  (áo, quần)                        I usually wear a shirt over my singlet.             3. ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn.                        The ceiling fans are above the pupils.                        The planes fly above our heads. 6.         TILL, UNTIL (tới, cho tới khi)             1. TILL: dùng cho thời gian và không gian.            Wait for me till next Friday (thời gian)            They walked till the end of the road. (không gian)             2. UNTIL: dùng với thời gian.             He did not come back until 11.pm yesterday. (thời gian)

   

  Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 09:55 05/06/2010
  Số lượt xem: 392
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến