Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Giáo dục THCS > English For You >

  Cách sử dụng thời/thì trong tiếng Anh

   thi_400

   

  1. Thời hiện tại thường:  

  - Thời hiện tại được dùng để diễn tả:

  1.    Việc hiện có, hiện xảy ra

   Ví dụ: I understand this matter now.  

                      

   This book belongs to her. 

  b.  Sự hiển nhiên lúc nào cũng thật/chân lý

  Ví dụ:   The sun rises in the east and sets in the west.             

  The earth goes around the sun. 

  - Một tập quán hay đặc tính

  Ví dụ: I go to bed early and get up early everyday.          

  Mr. Smith drinks strong tea after meals. 

  Chỉ việc tương lai khi trong câutrạng từ chỉ rõ/ nên thời gian tương lai

  Ví dụ: They go to London next month.                       

  I come to see her next week. 

  *  Công thức:

   Khẳng định S  +  V  + (O)  S: chủ ngữ  (chủ từ)V: động từO: tân ngữChú ý: - "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  - "Do" (Các ngôi trừ Ngôi thứ 3 số ít)- "Does" (Ngôi thứ 3 số ít)
  Phủ định     S + do not/don't + V + (O)    S + does not/doen't + V + (O)
   Nghi vấn  Do/does + S + V + (O)? Don't/doesn't + S + V + (O)? Do/does S + not + V + (O)?

   

  Ví dụ tổng quát:1/                     

  Khẳng định I learn English at school.   
  Phủ định I do not learn English at school.I don't learn English at school. do not = don't
   Nghi vấn Do you learn English at school? Don't you learn English at school?  

             

   2/        

  Khẳng định  She learns French at school.    
   Phủ định She does not learn French at school. She doesn't learn French at school. does not = doesn't
   Nghi vấn Does she learn French at school? Doesn't she learn French at school?  

   

  Chú ý: Trong thời hiện tại thường, các ngôi (thứ nhất số ít/nhiều, thứ 3 số nhiều) được chia như ví dụ tổng quát 1/ trên đây, riêng ngôi thứ 3 (ba) số ít (He, she, it - Tom, John, Hoa ...), ta cần lưu ý các quy tắc sau:   

  1.  Phải thêm "s" vào sau động từcâu khẳng định. ( V+s)                       

  Ví dụ:   He likes reading books.                                   

  She likes pop music.                         

  - Câu phủ định  (Xem ví dụ tổng quát 2/ trên đây )                        

  - Câu nghi vấn?  (Xem ví dụ tổng quát 2/ trên đây)  

  2.  Ngoài việc "s" vào sau động từ, ta phải đặc biệt chú ý những trường hợp sau:                       

  2.1. Những động từ (Verbs) tận cùng bằng những chữ sau đây thì phải thêm "ES".

   S,   X,   Z,   CH,   SH, O (do, go)  + ES
  Ví dụ:    miss misses
  mix mixes
  buzz buzzes
  watch watches
  wash washes
  do does
  go goes

                          

  Ví dụ:  He often kisses his wife before going to work.                                   

  Tom brushes his teeth everyday.                                                

  2.2.  Những động từ (Verbs) tận cùng bằng "Y" thì phải xét hai (2) trường hợp sau đây.

  Nếu trước Y là nguyên âm (vowel) thì sẽ chia như quy tắc 2.1 trên đây. Y ---- Y + S 

  We play She/he plays

  Ví dụ:  She plays the piano very well. 

  Nếu trước Y là phụ âm (consonant) thì sẽ chia như sau:        (Y ---- IES) 

  We carry She/he carries
  They worry She/he worries 

  Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out. 

  Các trạng từ dùng trong thời HTT:

  -  Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;

  -  Everyday, every week/month/year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays.-         Once/twice / three times... a week/month/year ...;

  -  Every two weeks, every three months (a quarter)

  -  Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often 

  * Cách phát âm: Với các ngôi thứ ba (3) số ít, đuôi "S" được đọc như sau: 

  Cách đọc Các động từ có kết thúc với đuôi
  /s/ F,  K,  P,  T
  /iz/ S,   X,   Z,   CH,   SH, CE, GE + ES
  /z/ Không thuộc hai loại trên

    

  2. Thời quá khứ thường:  Dùng để diễn tả:

  a. Một việc đã xảy ra và đã xong hẳn, trong câutrạng từ chỉ rõ thời gian quá khứ, như: yesterday, last week, last year, vv…    

  Ví dụ: The students came to see me yesterday.                            

  I came home at 9 o’clock last night. 

  b. Một thói quen hay một khả năng trong quá khứ.    

  Ví dụ:   She sang very well, when she was young. 

  * Công thức:  

   Khẳng định S  +  V-ed  + (O)  S: chủ ngữ  (chủ từ)V: động từO: tân ngữ Chú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  
  Phủ định S + did not/didn't + V + (O)
   Nghi vấn  Did + S + V + (O)?Didn't + S + V + (O)?Did + S + not + V + (O)?

   

   N.B. Toàn bộ các ngôi (Chủ ngữ) được chia như nhau/giống nhau (Không phân biệt ngôi, thứ)  Ví dụ tổng quát:1/                     

  Khẳng định I learnt English at school.   
  Phủ định I did not learn English at school.I didn't learn English at school. did not = didn't
   Nghi vấn Did you learn English at school? Didn't you learn English at school?  
  2/
  Khẳng định He learnt English at school.   
  Phủ định He did not learn English at school.He didn't learn English at school. did not = didn't
   Nghi vấn Did he learn English at school? Didn't he learn English at school?  

  * Các trạng từ dùng trong thời QKT:

  - Yesterday, last week/month/year, ago (two days ago, three months ago, long long ago...)

  - In the past, in those days, ....   

  * Cách dùng " Used to" trong thời QKT: Used to: được dùng trong thời QKT (nghĩa là: "đã từng") để chỉ hành động/thói quen trong quá khứ, và đã chấm dứt trong quá khứ. 

  Khẳng định He used to play the guitar when he was a student.  
  Phủ định He did not use to play the guitar when he was a student.He didn't use to play the guitar when he was a student. did not = didn't
   Nghi vấn Did he use to play the guitar when he was a student?Didn’t he use to play the guitar when he was a student?  

   

  * Cách hình thành động từ quá khứ:

  - Những động từ lập thành thời quá khứ và quá khứ phân từ bằng cách thêm ED hoặc D vào sau động từ gốc (gọi là Động từ có Quy tắc)     

  Ví dụ:  I work - worked                  I live - lived                  I visit - visited 

  Chú ý: Nếu tận cùng bằng “Y” và có một phụ âm đi trước “Y” thi phải đổi “Y” thành “I” rồi mới thêm “ED” (Y -- IED)     

  Ví dụ:  I study - studied Nhưng khi trước Y là nguyên âm thì: Y+ed     

  Ví dụ:   He plays - played       

  Nếu một động từ (Verb) có một hay nhiều âm tiết/vần mà khi đọc nhấn mạnh vào cuối, và tân cùng bằng một phụ âm và đi trước phụ âm đó có một nguyên âm (Công thức 1-1-1), thì hãy gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ED           

  Ví dụ:   Fit – Fitted                        Stop - stopped             Drop – Dropped 

  Nhưng:    Visit – Visited    (Vì visit khi đọc, nhấn mạnh vào vần thứ nhất)    

  Prefer – Preferred      (Vì prefer khi đọc, nhấn mạnh vào vần thứ hai)

  3. Thời tương lai thường: Dùng để diễn tả

  a. Sự xảy ra, hay tồn tại trong tương lai         

  Ví dụ: They will go to Ho Chi Kinh city next Monday.     

  We will organize a meeting on Friday morning. 

  b. Một tập quán/ dự định  trong tương lai   

  Ví dụ: We will meet three times a month. 

  * Công thức:  

   Khẳng định S  + will +V + (O)  S: chủ ngữ  (chủ từ)will = sẽV: động từO: tân ngữ Chú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  
  Phủ định S + will not/won't + V + (O)
   Nghi vấn  Will + S + V + (O)?Won't + S + V + (O)?Will +  S + not + V + (O)?

   

  Ví dụ tổng quát:1/                     

  Khẳng định I will phone you when I come home.   
  Phủ định I will not tell him this problem.I won't tell him this problem. will not = won't
   Nghi vấn Will you see Tom tomorrow? Won't you meet that girl again?Will you not see such films again?  

  * Các trạng từ dùng trong thời TLT:

  -         Tomorrow, next week/month/year, ... next Monday, Tuesday, ...., Sunday, -         Next June, July, ....., next December, next weekend ....   

  -         In two days/weeks/months, in the years to come, in coming years    

  Chú ý: Từ "sẽ" ngoài việc dùng cấu trúc trên đây, chúng ta cần nhớ đến Công thức sau[S + be + going to do (V) + O] (To be going to do smt )Dùng cấu trúc này, khi chúng ta muốn nói hành động nào đó đã được dự định, lên kế hoạch thực hiện. Vì vậy có lúc người ta gọi đó là "Thời  tương lai gần"  

  Ví dụ:   I am going to visit Ho Chi Minh city next Monday.              

  Lan is going to take the final exams this summer.   

  Lúc đó cấu trúc trên sẽ tương tự như:  [S + be + V-ing (+ O)] (To be doing smt )và nghĩa cũng tương tự "sẽ" có dự định, lên kế hoạch thực hiện.    

  Ví dụ:   I am doing my homework tonight.              

  Lan is going out with her boyfriend to the cinema tonight.     

  Hạn chế sử dụng: going to go/ going to come mà dùng going to    

  Ví dụ:   I am going to the cinema tonight.  

  4. Thời hiện tại hoàn thành:

  v      Công thức:  

   Khẳng định S + have/has + P2 + (O)  S: chủ ngữ  (chủ từ)P2= V+ed: động từ(Có quy tắc V+ed; Bất QT= cột 3 Bảng động từ Bất QT)   O: tân ngữChú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ   
  Phủ định S + have/has not + P2 + (O)
   Nghi vấn  Have/has + S + P2 + (O)?(Have dùng cho các ngôi trừ các Ngôi thứ 3 số ít; Has dùng cho các ngôi thứ 3 số ít)

   

  Ví dụ tổng quát:1/                     

  Khẳng định I have learnt English for ten  years now.  
  Phủ định I have not met that film star yet.I haven't met that film star yet. have not = haven't
   Nghi vấn Have you met that film star yet?Haven't you met that film star yet?Have you not met that film star yet?  

   

  2/                     

  Khẳng định She has learnt English for eight years now.  
  Phủ định She has not met that film star yet.She hasn't met that film star yet. has not = hasn't
   Nghi vấn Has she met that film star yet?Hasn't she met that film star yet?Has she not met that film star yet?  

  v      Các trạng từ dùng trong thời HTHT:

  -         Since   :Since + thời điểm (since 1990, since last week/month/year; since I last saw him...)

  -         For             :For + khoảng thời gian (for two days, for the past/last two months, for the last two years ...).

  -         Already, just, yet, recently, lately, ever, never...

  -         This is the first/second/third ..... time.  Dùng để diễn tả

  a.    Một hành động vừa thực hiện xong so với hiện tại  

  Ví dụ:   She has just gone to the market.                

  I have just signed on that contract. 

  b. Kết quả hiện tại của một hành động quá khứ.  

  Ví dụ:   UK has lost the possession of Hong Kong. 

  c. Một kinh nhgiệm nào đó.         

  Ví dụ:   I have been in Bangkok several times. 

  d.   Một việc đã xảy ra, nhưng còn tiếp tục.     

  Ví dụ:   I have taught English for more than 10 years. 

  e. Việc sẽ hoàn thành ở tương lai; trước mệnh đề đó thường có: when, if, when, before, after, as soon as, etc.     

  Ví dụ:   He will return the book as soon as he has done with it. 

  5. Thời quá khứ hoàn thành: Dùng để chỉ một việc hoàn thành trước một thời gian nhất định ở quá khứ, hoặc trước khi một việc quá khứ khác bắt đầu.

  Ví dụ:   Our children had all gone to sleep before I came home last night.           When I came, she had left the house.    

  v      Công thức:  

   Khẳng định S + had + P2 + (O)  S: chủ ngữ  (chủ từ)P2= V+ed: động từ(Có quy tắc V+ed; Bất QT= cột 3 Bảng động từ Bất QT)   O: tân ngữChú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  
  Phủ định S + had not + P2 + (O)
   Nghi vấn  Had + S + P2 + (O)?Hadn't + S + P2 + (O)?(Had dùng cho tất cả các ngôi, số)

   

  Ví dụ tổng quát:1/                     

  Khẳng định I had learnt English for four  years before I went to Hanoi.  
  Phủ định He was very nervous because he hadn't flown before. He was very nervous because he had never flown before. had not = hadn't
   Nghi vấn -Had he left when you arrived?Yes, he had.-Hadn't he left when you arrived?Yes, he had.  

  v      Các trạng từ dùng trong thời QKHT:

  -         Before, after, never, ever,

  -          For + khoảng thời gian + before/after

  -          When S + V-ed, S +had +P2 

  6. Thời tương lai hoàn thành: Dùng để chỉ một việc sẽ hoàn thành trước một thời gian nhất định ở tương lai, hoặc trước khi một việc khác bắt đầu.

  Ví dụ:   I will have lived in this city for 10 years by the end of this year.           

  She will have arrived in Paris, before you start.

  *     Công thức:  

   Khẳng định S + will have + P2 + (O)  S: chủ ngữ  (chủ từ)P2= V+ed: động từ(Có quy tắc V+ed; Bất QT= cột 3 Bảng động từ Bất QT)   O: tân ngữChú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  
  Phủ định      S + will not have + P2 + (O)     S + won't have + P2 + (O)
   Nghi vấn  Will S +have + P2 + (O)?Won't  S + have + P2 + (O)? 

   7. Thời hiện tại tiếp diễn: Dùng để

  a. Chỉ một việc đang xảy ra ngay lúc nói chuyện/hiện hành.

  Ví dụ:   I am reading an English book now. 

  b. Chỉ việc xảy ra trong tương lai (khi có trạng từ chỉ tương lai).

  Ví dụ:   I am going to call on Mr. John tomorrow.           

  I am meeting her at the cinema tonight. 

  *     Công thức:  

   Khẳng định S + be + V-ing + (O)-----------S + be (To be) + V-ing:I am dancing.  We/they/you are dancing.  He/she/it is dancing. S: chủ ngữ  (chủ từ)be: is, are, am (tuỳ các ngôi - thứ) V-ing: động từ + đuôi ing O: tân ngữChú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  
  Phủ định      S + be + not V-ing + (O) 
   Nghi vấn  Be + S + V-ing + (O)? 

  -      V-ing (Doing): Động từ +ING) visiting going, ending, walking, ...

  a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:                       

  work     - working                        drink     - drinking  

  b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:                       

  cut        - cutting                         run       - running 

  c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING                       

  tie         - tying                        die        - dying                        lie         - lying  

  8. Thì quá khứ tiếp diễn: Dùng chỉ một việc đang diễn tiếp trong quá khứ

  Ví dụ:   They were  singing in this room at 10.p.m yesterday.           

  While I was walking on the street, I met my girl friend.           

  When I came, they were singing.

  v      Công thức:  

   Khẳng định S + be + V-ing + (O)-----------S + be (To be) + V-ing:I am dancing.  We/they/you are dancing.  He/she/it is dancing. S: chủ ngữ  (chủ từ)be: was, were (tuỳ các ngôi - thứ) V-ing: động từ + đuôi ing O: tân ngữChú ý: "Câu" có thể có tân ngữ (O) hoặc không cần tân ngữ  
  Phủ định      S + be + not V-ing + (O) 
   Nghi vấn  Be + S + V-ing + (O)?--------

   

   Sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 08:32 29/05/2010
  Số lượt xem: 454
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến