Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thời khóa biểu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:17' 09-12-2009
  Dung lượng: 145.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC SÄÚ 1 TT SËA THÅÌI KHOAÏ BIÃØU ( Aïp duûng tæì ngaìy 07 / 12 /2009 )
  THÆÏ BUÄØI TIÃÚT KHÄÚI 1 KHÄÚI 2 KHÄÚI 3 KHÄÚI 4 KHÄÚI 5 Myî thuáût Haït nhaûc Anh Vàn Thãø duûc Tin hoüc Cä Thanh
  1 Chaìo cåì Chaìo cåì Chaìo cåì Chaìo cåì 5/1
  2 Âaûo Âæïc Âaûo âæïc Thãø duûc 1/1 5/2
  SAÏNG 3 Tiãúng Viãût Táûp âoüc Táûp âoüc 1/2 5/3
  4 Tiãúng Viãût Toaïn Toaïn 1/3 5/4
  HAI 5 Ám nhac Kãø chuyãûn Kãø chuyãûn 1/4
  1 Thuí cäng Mé thuáût Táûp âoüc Anh vàn 2/1 4/1 4/2 4/3 1/1
  2 TV+ Táûp âoüc Kãø chuyãûn Tin hoüc 2/2 4/2 4/3 4/1 1/2
  CHIÃÖU 3 Toaïn + Táûp âoüc Toaïn Thãø duûc Bäöi dæåîng HS Gioíi 2/3 4/3 4/1 4/2 1/3
  4 Toaïn Thãø duûc Giaíi Toaïn(2T) 2/4 Giaíi Toaïn 1/4
  5 Chaìo cåì Chaìo cåì
  1 Tiãúng Viãût Anh vàn Khoa hoüc Âaûo âæïc 1/3 3/1 3/4 1/4
  2 Tiãúng Viãût Tin hoüc Toaïn Toaïn 1/2 3/2 3/3 1/2
  SAÏNG 3 Toaïn Phuû âaûo Chênh taí Chênh taí 1/1 3/3 3/2 1/3
  Mé thuáût Phuû âaûo LT-Cáu Khoa hoüc 1/4 3/4 3/1 1/1
  BA 5 Kyî thuáût LTæì-Cáu
  1 Toaïn + Âaûo âæïc Âaûo âæïc 3/1 1/1 1/3
  2 Thãø duûc Toaïn Toaïn 3/2 2/2 1/2
  CHIÃÖU 3 TV+ Chênh taí Chênh Taí Bäöi dæåîng HS Gioíi Phuû âaûo 3/3 2/1 1/1
  4 Kãø chuyãûn TNXH "5/1,5/2" 3/4 2/3 1/4
  5 Thãø duûc Ám nhaûc 2/4
  1 ÁN+ Táûp âoüc Táûp âoüc 1/3 5/4 4/3 1/4
  2 Tiãúng Viãût Toaïn Toaïn 1/1 5/3 4/2 1/3
  SAÏNG 3 Tiãúng Viãût Phuû âaûo TLV TLV 1/2 5/2 4/1 1/1
  4 Toaïn Lëch sæí Lëch sæí 1/4 5/1 1/2
  TÆ 5 Tin hoüc Anh vàn
  1 Thuí cäng + Ám nhaûc Táûp âoüc Anh vàn 3/3 2/3 4/1
  2 TV+ Táûp âoüc Toaïn Phuû âaûo 3/2 2/1 4/2
  CHIÃÖU 3 Thãø duûc+ Toaïn Táûp viãút Phuû âaûo Bäöi dæåîng HS Gioíi 3/1 2/2 4/3
  4 Giaíi Toaïn (2T) Táûp viãút Thãø duûc Phuû âaûo 3/4 2/4 Giaíi Toaïn Giaíi Toaïn
  5 Mé thuáût
  1 Tiãúng Viãût LTæì cáu LTæì - Cáu 4/3 4/1 5/4 1/1
  2 Tiãúng Viãût Toaïn Khoa hoüc 4/1 4/2 5/3 1/2
  SAÏNG 3 TNXH Khoa hoüc Toaïn 4/2 4/3 5/2 1/3
  4 Toaïn Thãø duûc Kyî thuáût 5/1 1/4
  NÀM 5 Mé thuáût Tin hoüc
  1 Luyãûn tæì - cáu TNXH Ám nhaûc 5/1 5/2 5/3 2/2 5/4
  2 Toaïn Chênh taí Myî thuáût 5/2 5/1 5/4 2/3 5/3
  CHIÃÖU 3 Chênh taí Toaïn Bäöi dæåîng HS Gioíi Anh vàn 5/3 5/4 5/1 2/1 5/2
  4 Thuí cäng LT-cáu Tin hoüc 5/4 5/3 5/2 2/4 5/1
  5 Thãø duûc Thuí cäng
  1 Tiãúng Viãût Toaïn Thãø duûc 1/1 4/1 5/4 1/4
  2 Tiãúng Viãût TLV TLV 1/2 4/2 5/3 1/1
  SAÏNG 3 Toaïn Giaíi Toaïn Giaíi Toaïn Âëa Toaïn 1/3 4/3 5/1 Giaíi Toaïn 1/2
  4 MT+ Ám nhaûc Âëa lê 1/4 5/2 1/3
  SAÏU 5 HÂTT HÂTT
  1 Toaïn + TNXH Toaïn 3/1 3/4 1/2
  2 TNXH+ Toaïn TLV Phuû âaûo 3/2 3/3 1/3
  CHIÃÖU 3 HÂTT Táûp Laìm Vàn Anh vàn "5/3,5/4" 3/3 3/2 1/1
  4 HÂTT Tin hoüc Giaíi Toaïn(2T) 3/4 3/1 1/4
  5 HÂTT Giaíi Toaïn
  GHI CHUÏ : MÄÙI TUÁÖN COÏ 1 TIEÏT HOAÛT ÂÄÜNG GIAÏO DUÛC NGOAÌI GIÅÌ LÃN LÅÏP ÂÆÅÜC THÆÛC HIÃÛN 4 TUÁÖN 1 BUÄØI (4 TIÃÚT) Cä Thanh daûy män Toaïn låïp 1


   
  Gửi ý kiến