Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án Tiếng Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Violet.vn
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:06' 16-09-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 176
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON PLAN - ENGLISH 8
  The first semester
  Period 1 consolidation

  A / The aims:
  I.Teaching points :Students will be able to remind something about grade 7 and know how to learn well in the new school year .
  II.Teaching aids : Textbooks , chalks , boards ,posters.

  B.Steps of the lesson :
  I. Organizations(2’) – Greeting and checking attendance .
  II. Checking up (7’) –Rewrite some main grammar structures in grade 7 on the board .
  T asks some Ss to go to the board and rewrite .
  T corrects and give marks .
  III. New lesson :


  Teacher’s activities
  Students,activities
  
  I/
  1.  2.

  II/


  III/


  V/

  IV/
   Revision :
  The tenses :
  - Present simple:
  S + V( s/es)/ To be (am/ is /are)
  - Present progressive :
  S + To Be + V_ ing +….
  - Simple future :
  S + Will/ Shall …
  - Near future :
  To Be going to….
  - Past simple:
  S + V( ed/ qkbqt)/To Be( was/ were)....

  *Teacher hang a poster, give some forms and uses .
  => Ask Ss to repeat the uses and forms of each tense

  Exercise : Change these sentences into other tenses ( Present simple , Present progressive , near future , Simple future and Past simple ) and add appropriate adverbs of time .

  1. She is in Grade 7 => ………………………….
  2. They are playing soccer =>……………………
  3. She went to Ha Noi last week =>…………….
  4. I will visit my sister next week =.>………………
  5. Mai is going to build a new house .=>……………
  - Ask Ss to work in pairs
  - Call on some pairs to demonstrate in front of class .
  - Give feedback

  Presenting the English Grade 8
  - There are 16 units in this program , each unit has 6 parts Which mention a particular skill such as Listening . Speaking , Reading and Writing
  + At the beginning of the unit is “ Getting started “ to lead in the new lesson or in order to warm up .
  -Each unit has Language Focus which help Ss to summarize basic knowledge they have learnt in each one .
  Introduce some books , reference books to students

  Preparation :
  - Ask Ss to prepare Unit 1 “ Getting started + Listen and read “
  Consolidations :- Retell the main contents of this lesson.
  Homeworks :
  -Learn by heart these old forms .
  - Redo all exercises in work books.
  - Prepare for next lesson.
  
  -Give some forms and uses
  -Listen and repeat the uses and forms of them

  -Copy down
  -work individually  -Work in pairs to practice changing these sentences into other tenses .

  - Some pairs to demonstrate in front of class.

  Listen to the introduction
  Work individually


  Listen and copy .  -Copy down homeworks.
  Work individually
  
  

  Unit 1: My friends
  Period 2 lesson 1 : Getting started
  + language focus 1
  A / The aims :
  I. Teaching points : By the end of the lesson , Ss will be able to know more about Hoa LAN _ Nine and read the dialogue for details and review simple present and simple past tenses .
  II. Teaching aids : Text books , cards , cassette , chalk ,poster.
  B. Steps of the lesson :
  I. Organizations (2’) Greeting and checking attendance
  II. Checking up (7’)- Asks Ss to retell 2 tenses to learned in grade 7.
  T corrects and give marks .
  III. New lesson :

  Teacher’s activities
  Students,activities
  
  I/  II/
  1.  2.


  a)

  b)  3.

  IV/

  V/
   Warm up : Pelmanism
  meet
  come
  live
  think
  send
  thought
  
  receive
  met
  lived
  received
  came
  sent
  
  - Remark and lead in new lesson .
  Presentation :
  Pre- reading
  a) Pre- teach vocabulary : Introduce the
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓