Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thitâm Phương
  Ngày gửi: 20h:52' 07-09-2011
  Dung lượng: 79.0 KB
  Số lượt tải: 295
  Số lượt thích: 0 người
  FULLNAME:................................ KIỂM TRA
  CLASS: 3......
  I/ Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất
  1/ What ........... this ? a. is b. are c. it
  2/ This is a red ............yellow book. a. and b. an c. the
  3/ Is it ................book ?. a. an b. a c. the
  4/ Please ................. quiet. a. to b. be c. the
  5/ A : What colour is this ?
  B : It’s .......... a. yellow b. a c. or
  6/ This .................... a blue book. a. is b. an c. or
  7/ Put your hand ....................... a. up b. down c. in
  8/ Pick ....................your pencil. a. up b. or c. in
  9/ My ..................is Hoa. a. name b. name’s c. her
  10/ What ..................your name a. is b. are c. am
  II. Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành một từ.
  1. bklac ..........................
  2. robnw ........................
  3. npki ........................
  4. dre ..........................
  II. Hoàn thành các từ sau :
  bl ........ e
  ye......l....ow
  d.........sk
  gr.......y
  III. Trả lời câu hỏi sau: (1điểm)
  1.What is your name?
  ................................................................
  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THỊ TRẤN SỊA
  CLASS: 3

  I. Nối cột A với cột B . (3 điểm)
  A
  B
  
  1. what is this?
  2.Is this an eraser?
  3. How are you?
  4. What color is this?
  5. What’s your name ?
  6. what’s her name?
   a .No, it isn’t
  b. It’s a cat.
  c. My name is Lan.
  d. It’s pink.
  e. Her name is Hoa.
  f. I’m fine, thanks
  
   1......... 2............. 3............. 4............. 5............. 6............. /
  II. Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất ( 4điểm )
  How are you? I’m fine..............
  a. Thanks b. you c. please
  2. put your pencil.............
  a. up b. on c. down.
  3.Raise........... hand .
  a. you b. your c. the
  4.Look ................. the board
  a.in b. up c. at
  5.Please ................. quiet.
  a. to b. be c. the
  6. What color ..........this?
  a. is b. it c. It’s
  7. .......... your book, please.
  a. Sit down b. Open c. Stand up
  8. Is it a ruler?
  a. yes,it is b. It’s apen c. It’s red
  III. Tìm câu trái nghĩa với các câu sau ( 2 điểm)
  - stand up # ........................
  - open your book # .........................
  IV. Em hãy nhìn tranh và viết từ vựng: (1 điểm)
  1. 2.
   


  ............................ ...................................

  FULL NAME:................................ KIỂM TRA
  CLASS: 3......
  I/ Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất
  1. What ........... this ? a. is b. are c. it
  2. This is a red ............yellow book. a. and b. an c. the
  3. Is it ................book ?. a. an b. a c. the
  4. Please ................. quiet. a. to b. be c. the
  5.A : What color is this ?
  B : It’s .......... a. yellow b. a c. or
  6. This .................... a blue book. a. is b. an c. or
  7. Put your hand ....................... a. up b. down c. in
  8. Pick ....................your pencil. a. up b. or c. in
  9.My ..................is Hoa. a. name b. name’s c. her
  10. What ..................your name ? a. is b. are c. am
  11.
   
  Gửi ý kiến