Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Anh 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:21' 21-03-2012
  Dung lượng: 79.0 KB
  Số lượt tải: 59
  Số lượt thích: 0 người
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH 9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  PHẦN I
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Dung lượng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL

  
   Ngữ pháp + từ vựng
  15 câu


   4 câu

   1 câu

  
  

  15 x 0.25 = 3.75 đ


  4 x 0.25 = 1. đ


   1 x 0.25 = 0.25 đ


   5 điểm
  
  II.nhận lỗi sai
   1 câu

  4 câu
  


  
  

  1 x 0.25 = 0.25 đ


  4 x 0.25 = 1 đ
  


  1 .25 điểm
  
  III. đọc hiểu
  

  3 câu
  
   5 câu
  
  
  

  

  3 x0.2 5 = 0,75 đ
  
   3 x0.2 5 = 0,75 đ
  
  2 điểm
  
  IV. viết   2 câu

   1 câu
  
  
  
  
  
  
   2 x0.2 5 = 0,5 đ

   1 x 0.25 = 0.25 đ

  
  0,75 điểm
  
  V. phát âm

  4 câu

  
  
  
  
  
  

    4x0.2 5 = 1 đ

  
  
  
  
  1 điểm
  
  Tổng cộng

  20 câu

  
  
  
  
  
  

    20x0.2 5 = 5 đ
  50 %

  
  12 câu x0.2 5 = 3 30%
  
  8 câu x0.2 5 = 2 30%
  
  10 điểm
  
  PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
  TRƯỜNG THCS QUẢNG THÀNH MÔN : ANH VĂN 9 (ThỜI gian 45 phút )
  Chọn câu ứng với A, B,C hoặc D thích hợp với các câu sau.
  If you study at the Brighton Language Center, you can live in a ______ on campus.
  A. dormitory B. hotel C. private room D. house
  How much time do you spend __________the internet a day?
  A. posting B. to surf C. surfing D. surfed
  There is a small bamboo ___________at the entrance to the village.
  A. tree B. forest C. street D. mountain
  The next stage in the development of television is ________TV.
  A. cooperative B. interactive C. expensive D. convenient
  I wish you __________us some day.
  A. visit B. will visit C. would visit D. visited
  If anyone call me, please tell …………to leave a message.
  A. him B. her C. them D. they
  She said that she__________learning French with you.
  A. liked B. liking C. to like D. likes
  A daily newspaper was published in Germany in 1550, ________?
  A. was it B. wasn’t it C. didn’t it D. isn’t it
  It’s quite easy to get access ___________the Internet.
  A. in B. on C. to D. for
  What aspect _________learing English do you find the most difficult?
  A. in B. on C. of D. at
  _________________ is a large building on campus where students live.
  A. A Hall B. An Institute C. A dormitory D. A house
  Television, radio, newspapers are ______________.
  A. big media B. mass medium C. mass media D. large media
  They often go to the ___________ to pray.
  A. market B. dormitory C. shrine D. school
  It’s quite easy to get ___________ to the Internet.
  A. together B. access C. entrance D. manage
  The church _________ about 60 years ago.
  A. was built B. is built C. has been built D. will be built
  Nam said that he ____________ there with his parents.
  A. lived B. live C. lives D. have lived
  I can complete a _____________ Vietnamese test if necessary.
  A. speak B. spoken C. spoke D. speaking
  18. You have read this article on the website, _______________?
  A. have you B. haven’t you
   
  Gửi ý kiến