Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Du thao quy che hoat dong cong doan co so

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Quốc Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:46' 31-10-2010
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  CHÍNH QUYỀN-CÔNG ĐOÀN CS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG AN Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

  số 01- QC/BCHCĐ Quảng An, Ngày 30 tháng 10 năm 2007

  QUY CHẾ
  VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
  GIỮA CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2010 - 2013

  I. NGUYÊN TẮC CHUNG:
  - Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn là mối quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống chính trị của nhà trường, bình đẳng phối hợp, tôn trọng lẫn nhau
  - Hai bên có trách nhiệm bàn bạc, thông báo cho nhau về tình hình các chủ trương, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi đối với cán bộ - viên chức-lao động.
  - Chính quyền-CĐCS phối hợp và tạo điều kiện lẫn nhau để mỗi bên hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình góp phần ổn định đời sống của CNVC LĐ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
  II. CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG TÁC:
  1/Thực hiện dân chủ hoá trường học:
  - Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phối hợp trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, học kỳ, các chỉ tiêu chuyên môn, các chế độ chính sách có liên quan đến CNVC LĐ.
  + Chính quyền thực hiện chế độ thông tin tình hình chuyên môn, tài chính của đơn vị cho CĐCS, nghiên cứu xử lí kịp thời các kiến nghị, ý kiến tham gia của BCH CĐCS về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNVC LĐ, các điều kiện phục vụ dạy học.
  + Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm để CBĐV tham gia xây dựng kế hoạch. Cùng chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của hội nghị CBCC.
  + Công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn đoàn viên thực hiện các chủ trương chính sách.Nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của CBĐV phản ánh kịp thời, đề xuất biện pháp để cùng chính quyền giải quyết.
  - Khi xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế của chính quyền và nghĩa vụ của CNVC LĐ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thì chính quyền lấy ý kiến tập thể công đoàn, giải trình những vấn đề nêu trong nội quy, quy chế theo đề xuất của CĐCS. Công đoàn cử người tham gia cùng lãnh đạo ban hành
  các nội quy, quy chế của chính quyền sau khi đã hoàn tất lấy ý kiến tập thể CNVC LĐ.
  - Công đoàn tham gia với chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bầu chọn để giới thiệu đề bạt cán bộ quản lí.
  2/Quản lí và tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động:
  - Chính quyền có trách nhiệm định ra mục tiêu, chỉ tiêu, kinh phí, hình thức thi đua, phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động; khen thưởng động viên phong trào thi đua.
  - Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận động CBĐV tích cực thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, xây dựng và đề ra biện pháp nhằm phát huy sự năng động sáng tạo trong CNVCLĐ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu mà chính quyền đề ra.Tổ chức các hội nghị chuyên đề, đúc rút SKKN trong công tác giảng dạy, giáo dục.
  3/Trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CBĐV:
  - Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản có liên quan đến các chế độ, chính sách của nhà nước, của ngành đối với CBĐV.
  - Công đoàn được tham gia các hội đồng xét nâng lương, kỷ luật, hoạt động thi đua, xét chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ hưu trước tuổi, tham gia vào việc bố trí công việc, điều động thuyên chuyển v.v.
  - Công đoàn có trách nhiệm tham gia với chính quyền về vấn đề cải thiện điều kiện công tác, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBĐV.
  - Công đoàn tuyên truyền giáo dục CBĐV tích cực học tập nghiên cứu, nắm vững và chấp hành tốt các chủ trương đường lối, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn lao động, ATGT...; nội quy, quy chế, quy định của ngành cũng như của nhà trường về: chuyên môn, hoạt động đoàn thể, phòng cháy, lụt bão, bảo vệ môi trường .v.v.
  - Công đoàn phối hợp với chính quyền trong công tác quy hoạch cán bộ: nâng
   
  Gửi ý kiến