Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Báo cáo sơ kết chuyên môn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đinh Quốc Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:16' 21-03-2012
  Dung lượng: 101.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  PHOÌNG GD & ÂT QUAÍNG ÂIÃÖN
  TRÆÅÌNG THCS QUAÍNG THAÌNH
  CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM
  Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh Phuïc
  
  
  Quaíng Thaình, ngaìy thaïng 01 nàm 2012
  
  
  BAÏO CAÏO
  SÅ KÃÚT CHUYÃN MÄN HOÜC KYÌ I NÀM HOÜC 2011-2012

  A. Âaïnh giaï tçnh hçnh thæûc hiãûn nhiãûm vuû hoüc kyì I:
  I. Âàûc âiãøm tçnh hçnh:
  1. Thuáûn låüi:
  Âäüi nguî giaïo viãn tæång âäúi äøn âënh, coï trçnh âäü âaût chuáøn vaì trãn chuáøn cao.
  Cå såí váût cháút tæång âäúi âaím baío cho caïc hoaût âäüng daûy vaì hoüc.
  Âäüi nguî giaïo viãn, nhán viãn nhiãût tçnh våïi cäng viãûc, chuyãn män.
  Biãn chãú âäüi nguî âuí giaïo viãn åí caïc bäü män.
  Giaïo viãn coï trçnh âäü æïng duûng cäng nghãû thäng tin trong giaíng daûy cao.
  2. Khoï khàn:
  Coï nhiãöu hoüc sinh thuäüc diãûn häü ngheìo vaì cáûn ngheìo, mäö cäi, kinh tãú khoï khàn âaî aính hæåíng khäng nhoí âãún duy trç säú læåüng vaì cháút læåüng hoüc táûp.
  Cå såí váût cháút cuía nhaì træång tæång âäúi âaím baío nhæng chæa âaïp æïng tæång xæïng våïi nhu cáöu.
  Mäüt säú gia âçnh hoüc sinh chæa tháût sæû quan tám âãún hoüc táûp cuía con em, váùn coìn tæ tæåíng phoï thaïc cho nhaì træåìng.
  Cháút læåüng hoüc sinh khäng âäöng âãöu nãn viãûc daûy tæû choün chè thæûc hiãûn âæåüc chæång trçnh baïm saït, chæa thæûc hiãûn âæåüc chæång trçnh náng cao.
  II. Tçnh hçnh thæûc hiãûn nhiãûm vuû hoüc kyì I:
  1. Quy mä phaït triãøn säú læåüng:
  - Säú læåüng hoüc sinh âáöu nàm: 764
  - Duy trç âãún cuäúi hoüc kyì I: 759
  - Giaím: 05, tè lãû: 0.65%
  - Nguyãn nhán giaím:
  + 03: chuyãøn træåìng âi Nam
  + 01: hoüc sinh nghè âi hoüc nghãö
  + 01: khäng thêch hoüc
  Âaïnh giaï cäng taïc huy âäüng vaì duy trç säú læåüng:
  Giaïo viãn chuí nhiãûm âaî têch cæûc nàõm bàõt tçnh hçnh hoüc sinh tæång âäúi këp thåìi, cäng taïc baïo caïo tçnh hçnh hoüc sinh âãún BGH këp thåìi. GVCN âaî coï mäúi liãn hãû chàût cheî våïi phuû huynh hoüc sinh
  2. Cháút læåüng giaïo duûc:
  a. Cháút læåüng giaïo duûc âaûo âæïc:
  + Säú læåüng:
  STT
  KHỐI
  SS
  NỮ
  TỐT
  KHÁ
  T BÌNH
  YẾU
  
  
  
  
  
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  
  1
  6
  193
  91
  150
  84
  77.7
  43
  7
  22.3
  0
  0
  0.0
  0
  0
  0
  
  2
  7
  185
  95
  117
  76
  63.2
  65
  19
  35.1
  3
  0
  1.6
  0
  0
  0
  
  3
  8
  201
  99
  153
  91
  76.1
  39
  8
  19.4
  9
  0
  4.5
  0
  0
  0
  
  4
  9
  181
  93
  137
  87
  75.7
  36
  6
  19.9
  8
  0
  4.4
  0
  0
  0
  
  T.CỘNG
  760
  378
  557
  338
  73.3
  183
  40
  24.1
  20
  0
  2.6
  0
  0
  0
  
   + Caïc biãûn phaïp âaî thæûc hiãûn:
  Sæí duûng coï hiãûu quaí caïc tiãút daình cho giaïo viãn chuí nhiãûm (chaìo cåì, sinh hoaût låïp). Phäúi håüp täút giæîa giaïo viãn chuí nhiãûm, giaïo viãn bäü män, phuû traïch âäüi, phuû huynh âãø theo doîi, phaït hiãûn këp thåìi caïc haình vi âaûo âæïc xáúu âãø coï biãûn phaïp xæí lyï këp thåìi âaût hiãûu quaí täút.
  + Âaïnh giaï vãö cháút læåüng giaïo duûc âaûo âæïc:
  Âa säú hoüc sinh chàm ngoan, váng låìi vaì kênh troüng tháöy cä giaïo.
  Biãûn phaïp giaïo duûc cuía tháöy cä phuì håüp.
  b. Cháút læåüng vàn hoïa:
  + Säú læåüng:
  STT
  KHỐI
  SS
  NỮ
  HỌC TẬP
  
  
  
  
  
  GIỎI
  KHÁ
  T BÌNH
  YẾU
  KÉM
  
  
  
  
  
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  SL
  NỮ
  %
  
  1
  6
  193
  91
  15
  8
  7.8
  73
  41
  37.8
  89
  38
  46.1
  16
  4
  8.3
  0
  0
  0
  
  2
  7
  185
  95
  25
  22
  13.5
  53
  36
  28.6
  71
  26
  38.4
  36
  11
  20
  0
  0
  
   
  Gửi ý kiến