Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2017-2018

Thư điện tử
Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Văn bản >

  Hướng dẫn hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2012-2013

              Kính gởi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc

         Để thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng năm học 2012 – 2013, đặc biệt là tránh sai sót các thủ tục, hồ sơ đề nghị thi đua cuối năm của đơn vị và cá nhân; Phòng Giáo dục & Đào tạo Quảng Điền hướng dẫn các nhà trường hoàn thành các loại hồ sơ cụ thể như sau:

  I. Hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cuối năm:
      a. Văn bản áp dụng:
       Các đơn vị nghiên cứu các loại văn bản cụ thể sau:
      1. Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật Thi đua, Khen thưởng.
      2. Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật Thi đua, Khen thưởng.
      3. Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật Thi đua, Khen thưởng.
      4. Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục.
      5. Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
      6. Hướng dẫn 131/HDTĐKT ngày 09/8/2012 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thừa Thiên Huế về việc bổ sung mẫu báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cấp tỉnh.
      7. Công văn 200/UBND-HĐTĐKT ngày 10/12/2012 của Hội đồng thi đua khen thưởng Thừa Thiên Huế về xét duyệt và công nhận danh hiệu TĐKT công tác năm.
      ( Có file đính kèm cùng các biểu mẫu báo cáo )
      b. Hồ sơ thi đua và thời gian nộp hồ sơ:   
      - Danh sách đề tài Sáng kiến cải tiến kỹ thuật +  Sáng kiến cải tiến kỹ thuật nộp Phòng GD&ĐT trước 30/4/2013.
  - 1 tập gồm: Tờ trình, Biên bản họp hội đồng TĐ-KT, danh sách đề nghị thi đua khen thưởng, báo cáo thành tích tập thể, cá nhân (theo mẫu) nộp Phòng GD&ĐT trước ngày 15/5/2013.
      - Báo cáo thành tích tập thể.
      + Tập thể LĐTT: 2 bản;
      + Tập thể LĐXS, BK tỉnh, BK Bộ, Cờ thi đua: 3 bản;
      + Khen cao: Bằng khen Thủ tướng, Cờ thi đua, Huân chương: 6 bản TT + 6 bản tóm tắt TT (Thành tích có các giấy khen, GCN; Tóm tắt thành tích từ 01 – 04 trang như báo cáo chính, không kèm GCN, không ký, không đóng dấu).
      - Báo cáo thành tích cá nhân trong đơn vị.
      + Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2 bản
      + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 3 bản
      + Khen cao: 6 bản TT + 6 bản tóm tắt TT (Thành tích có các giấy khen, GCN; Tóm tắt thành tích từ 01 – 04 trang như báo cáo chính, không kèm GCN, không ký, không đóng dấu).    
      c. Các File điện tử: Đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen cao và đề nghị Cờ Thi đua ngoài hồ sơ còn gởi kèm theo File.doc thành tích, tóm tắt thành tích, File.PDF các GCN, Bằng khen tương ứng theo điều kiện TĐ-KT.
      *Lưu ý về hồ sơ của tập thể:    
      - Danh sách xếp theo danh hiệu thi đua từ cao xuống thẩp.
  - Trong Báo cáo thành tích có đóng kèm GCN các danh hiệu thi đua, các Bằng khen ... theo điều kiện TĐ-KT, đồng thời bám sát các hướng dẫn trong biểu mẫu để báo cáo đảm bảo theo yêu cầu của hội đồng TĐKT. Báo cáo Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải báo cáo thành tích 3 năm, Huân chương tập thể 5 năm, cá nhân 7 năm.
  - Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua phải bảo đảm các điều kiện:
  + Tập thể LĐXS đề nghị có ít nhất trên 70% từ LĐTT trở lên, có CSTĐ cơ sở
  + Tập thể LĐTT đề nghị có ít nhất trên 50% từ LĐTT trở lên.
  + Tập thể HTNV đề nghị 40% từ LĐTT trở lên
      II. Số lượng và điều kiện về danh hiệu TĐ-KT
      1. Tập thể: (tập tin đính kèm)
      2. Cá nhân:
  (tập tin đính kèm)
         Nhận được hướng dẫn này đề nghị các đơn vị triển khai và hướng dẫn cho CBGV-NV thực hiện đúng các yêu cầu về thủ tục, hồ sơ thi đua khen thưởng. Các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng theo yêu cầu hướng dẫn này đều không đưa vào đối tượng xét danh hiệu thi đua năm học 2012 – 2013./.

                                                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                        Phan Văn Hưng

  Tập tin đính kèm: Hướng dẫn

  Tập tin đính kèm 2: Văn bản


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Đức Minh @ 17:03 25/04/2013
  Số lượt xem: 1343
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến